close
 Home   |   Contact   |   Hebrew 
Dov Seltzer

Yehoram Gaon Songs


  Lo Nafsik LaShir  / Lyrics: Haim Hefer 
  Hamilhama Ha'akharona  / Lyrics: Haim Hefer 
  Rosa Rosa  / Lyrics: Haim Hefer 
  Kol Hakavod  / Lyrics: Dan Almagor 
  Yesh Makom  / Lyrics: Amos Ettinger 
  Tered Mimeni Kazablan  / Lyrics: Dan Almagor